Nápověda pro HP Deskjet D1455 Printer

background image

HP Deskjet D1400 series

Nápověda (systémy Windows)

background image

Tiskárna HP Deskjet

ř

ady D1400

Nápov

ě

da k softwaru tiskárny HP Photosmart

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Upozorn

ě

ní spole

č

nosti

Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být zm

ě

n

ě

ny bez

p

ř

edchozího upozorn

ě

ní.

Všechna práva vyhrazena. Kopírování,
úpravy

č

i p

ř

eklad tohoto dokumentu

bez p

ř

edchozího písemného souhlasu

spole

č

nosti Hewlett-Packard jsou až na

výjimky vyplývající ze zákon

ů

o

autorském právu zakázány.
Jediné záruky na produkty a služby
spole

č

nosti HP jsou výslovn

ě

uvedeny

v prohlášení o záruce, které je každému
z t

ě

chto produkt

ů

a služeb p

ř

iloženo.

Žádná ze zde uvedených informací
nezakládá nárok na další záruky.
Spole

č

nost HP není zodpov

ě

dná za

technické nebo redak

č

ní chyby ani za

opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

Ochranné známky

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows
jsou registrované ochranné známky
spole

č

nosti Microsoft Corporation.

TrueType je ochranná známka
spole

č

nosti Apple Computer, Inc.

registrovaná v USA.
Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou
ochranné známky spole

č

nosti Adobe

Systems Incorporated.

Typografické konvence

V uživatelské p

ř

íru

č

ce se používají

následující typografické konvence:

Termíny

Tiskárna HP Deskjet m

ů

že být n

ě

kdy

nazývána jen jako

HP Deskjet

,

tiskárna HP

nebo

tiskárna

.

Upozorn

ě

ní a varování

Ozna

č

ení

Upozorn

ě

uvádí text

upozor

ň

ující na možné poškození

tiskárny HP Deskjet nebo jiného
za

ř

ízení. P

ř

íklad:

Upozorn

ě

Nedotýkejte se

inkoustových trysek tiskové kazety
ani m

ě

d

ě

ných kontakt

ů

. Dotyk

m

ů

že zp

ů

sobit ucpání trysek,

selhání p

ř

ísunu inkoustu nebo

nespolehlivost elektrických
kontakt

ů

.

Ozna

č

ení

Pozor

uvádí text varující

p

ř

ed nebezpe

č

ím poran

ě

ní obsluhy

nebo dalších osob. P

ř

íklad:

Upozorn

ě

Nové ani použité

tiskové kazety nenechávejte v
dosahu d

ě

tí.

Usnadn

ě

ní p

ř

ístupu

Tiskárna Hewlett-Packard obsahuje

ř

adu funkcí, které usnad

ň

ují p

ř

ístup

postiženým uživatel

ů

m.

Zrakové postižení

Software tiskárny vychází vst

ř

íc

uživatel

ů

m se zrakovým postižením

nebo zhoršeným vid

ě

ním a umož

ň

uje

využívat možnosti a funkce usnadn

ě

p

ř

ístupu opera

č

ního systému Windows.

Podporuje také nejdokonalejší
pomocné technologie, jako nap

ř

íklad

č

tecí za

ř

ízení z monitoru,

č

tecí za

ř

ízení

pracující s Braillovým písmem a
aplikace umož

ň

ující p

ř

evod hlasu do

textové podoby. Pro barvoslepé
uživatele jsou barevná tla

č

ítka a karty

použité v softwaru a na tiskárn

ě

opat

ř

eny jednoduchými texty nebo

štítky, které vyjad

ř

ují odpovídající

postup.

Pohybov

ě

postižení

Uživatelé s pohybovým postižením
mohou ovládat funkce softwaru tiskárny
prost

ř

ednictvím p

ř

íkaz

ů

z klávesnice.

Software také podporuje funkce pro
usnadn

ě

ní p

ř

ístupu opera

č

ního

systému Windows, jako nap

ř

íklad

Jedním prstem, Ozvu

č

ení kláves,

Filtrování kláves a Myš klávesnicí.
Dví

ř

ka, tla

č

ítka, zásobníky papíru a

vodítka papíru tiskárny mohou ovládat
uživatelé s omezenou silou a dosahem.

Odborná pomoc

Chcete-li získat další podrobnosti
týkající se usnadn

ě

ní p

ř

ístupu p

ř

i

používání výrobku a pé

č

e, kterou

spole

č

nost Hewlett-Packard tomuto

problému v

ě

nuje, navštivte webový

server spole

č

nosti HP na adrese

www.hp.com/accessibility

.