עזרה HP Deskjet D1455 Printer

background image

HP Deskjet D1400 series

background image

תספדמ

HP Deskjet D1400 Printer

series

הרזע

הנכותל

HP Photosmart

background image

©

2007

Hewlett-Packard Development

Company, L.P

.

תועדוה

לש

Hewlett-Packard

Company

עדימה

ןלהלש

יושע

תונתשהל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

רוסא

לפכשל

,

דבעל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

המכסה

שארמ

בתכב

תאמ

תרבח

Hewlett-Packard

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

םיקוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

תוירחאה

תידעלבה

םירצומל

םיתורישלו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םתואל

םירצומ

םיתורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

תקנעהכ

תוירחא

תפסונ

.

תרבח

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

וא

תוטמשה

תוביסמ

תוינכט

וא

תובקעב

הכירע

.

תויוכז

םירצוי

Microsoft

,

MS

,

MS-DOS

ו

-

Windows

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

.

TrueType

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

Apple

Computer, Inc.

הראב

"

ב

.

Adobe

,

AdobeRGB

ו

-

Acrobat

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems

Incorporated

.

םיחנומ

תומכסומו

םיחנומה

תומכסומהו

ןלהלש

םיעיפומ

ךירדמב

הז

שמתשמל

.

םיחנומ

ךירדמב

הז

,

תספדמ

HP Deskjet

הנוכמ

םיתעל

HP Deskjet

וא

תספדמ

HP

וא

תספדמה

.

תוארתה

תורהזאו

הארתה

תנייצמ

תורשפא

םרגייש

קזנ

תספדמל

HP Deskjet

וא

טירפל

דויצ

רחא

.

המגודל

:

הארתה

ןיא

תעגל

ירירחב

וידה

וא

יעגמב

תשוחנה

לש

תינסחמ

הספדהה

.

העיגנ

םיקלחב

הלא

םורגת

תומיתסל

,

תולקתל

תקרזהב

וידה

העיגפלו

םיעגמב

םיילמשחה

.

הרהזא

תנייצמ

תורשפא

יקזנל

ףוג

ךל

וא

םירחאל

.

המגודל

:

הרהזא

שי

קיחרהל

תא

תוינסחמ

הספדהה

תושדחה

תושמושמהו

גשיהמ

םדי

לש

םידלי

.

תושיגנ

תספדמ

HP

השיגנ

םישנאל

ילעב

תויולבגומ

תודוה

רפסמל

םינייפאמ

םילולכה

הב

.

הייאר

תנכות

תספדמה

השיגנ

םישמתשמל

ייוקל

הייאר

וא

ידבכ

הייאר

לע

-

ידי

שומיש

תויורשפאב

תושיגנה

ינייפאמבו

תושיגנה

לש

Windows

.

הנכותה

םג

תכמות

תיברמב

תויגולונכטה

תועייסמה

,

ןוגכ

יארוק

ךסמ

,

יארוק

ליירב

ימושייו

לוק

-

טסקטל

.

םישמתשמל

םיקולה

ןורוויעב

םיעבצ

,

תויסיטרכה

םינצחלהו

םיינועבצה

תנכותב

תספדמה

לעו

-

יבג

תספדמה

המצע

םיאשונ

תויוות

ןהבו

םיבותיכ

וא

םילמס

םיטושפ

,

םיפקשמה

תא

הלועפה

המיאתמה

.

תודיינ

םישמתשמ

ילבגומ

תודיינ

םילוכי

ליעפהל

תא

תויצקנופ

תנכות

תספדמה

תועצמאב

תודוקפ

תדלקמה

.

ומכ

ןכ

,

הנכותה

תכמות

תויורשפאב

תושיגנה

לש

Windows

,

ןוגכ

StickyKeys

)

םישקמ

םיקיבד

(

,

ToggleKeys

)

םישקמ

וד

-

םייבצמ

(

,

FilterKeys

)

ישקמ

ןוניס

(

ו

-

MouseKeys

)

ישקמ

רבכע

.(

םישמתשמ

םילבגומה

םחוכב

תלוכיבו

השיגה

םהלש

אל

ושקתי

ליעפהל

תא

תותלדה

,

םינצחלה

,

ישגמ

ריינה

ינווכמו

ריינה

לש

תספדמה

.

הכימת

תלבקל

םיטרפ

םיפסונ

תודוא

תושיגנה

לש

רצומ

הז

לעו

תוביוחמה

לש

HP

תושיגנל

הירצומ

,

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

,

תבותכב

:

www.hp.com/accessibility

.

background image

ןכות

םיניינע

1

םיכורב

םיאבה

...............................................................................................................................

5

2

םינייפאמ

םידחוימ

..........................................................................................................................

6

3

תליחת

הדובעה

טבמ

ףוטח

לע

תספדמה

...................................................................................................................

7

ןצחל

תירונו

הלעפה

.........................................................................................................................

8

שגמ

ריינה

......................................................................................................................................

8

תחיתפ

שגמ

ריינה

.....................................................................................................................

9

שומיש

שגמב

ריינה

..................................................................................................................

10

תוינסחמ

הספדה

...........................................................................................................................

10

תפלחה

תוינסחמ

הספדה

..........................................................................................................

10

בצמ

יוביג

ויד

................................................................................................................................

11

טלפ

בצמב

יוביג

ויד

..................................................................................................................

12

האיצי

בצממ

יוביג

ויד

...............................................................................................................

12

4

רוביח

תספדמה

USB

..........................................................................................................................................

13

5

תספדה

םימוליצ

תספדה

םימוליצ

אלל

םיילוש

............................................................................................................

14

תספדה

םימוליצ

םע

םיילוש

.............................................................................................................

16

ןוקית

םוליצ

תועצמאב