HP Deskjet D1455 Printer Yardım

background image

HP Deskjet D1400 series

Windows Yardım

background image

HP Deskjet D1400 Printer series

HP Photosmart Yaz

ı

l

ı

m

ı

Yard

ı

m

ı

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeksizin de

ğ

i

ş

tirilebilir.

Tüm haklar

ı

sakl

ı

d

ı

r. Telif haklar

ı

yasalar

ı

nda izin verilen durumlar

d

ı

ş

ı

nda, bu belgenin önceden Hewlett-

Packard

ş

irketinin yaz

ı

l

ı

izin al

ı

nmadan

ço

ğ

alt

ı

lmas

ı

, uyarlanmas

ı

veya ba

ş

ka

bir dile çevrilmesi yasakt

ı

r.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane
garantiler, söz konusu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen ko

ş

ullu

garanti bildirimlerinde belirtilmi

ş

tir. Bu

belgede yaz

ı

l

ı

hiçbir

ş

ey ek bir garanti

olarak yorumlanamaz. HP, burada
olabilecek teknik veya düzenleme
hatalar

ı

ndan veya eksikliklerden

sorumlu de

ğ

ildir.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows
Microsoft Corporation’

ı

n tescilli ticari

markalar

ı

d

ı

r.

TrueType; Apple Computer, Inc.’nin
ABD ticari markas

ı

d

ı

r.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe
Systems Incorporated kurulu

ş

unun

ticari markalar

ı

d

ı

r.

Terimler ve i

ş

aretler

Bu kullan

ı

c

ı

k

ı

lavuzunda a

ş

a

ğ

ı

daki

terimler ve i

ş

aretler kullan

ı

lmaktad

ı

r.

Terimler

HP Deskjet yaz

ı

c

ı

ayn

ı

zamanda

HP Deskjet

,

HP yaz

ı

c

ı

ya da

yaz

ı

c

ı

olarak adland

ı

r

ı

l

ı

r.

Dikkat ve uyar

ı

ifadeleri

Dikkat

HP Deskjet ya da di

ğ

er ekipman

için olas

ı

tehlikeleri gösterir. Örne

ğ

in:

Dikkat uyar

ı

s

ı

Yaz

ı

c

ı

kartu

ş

unun mürekkep püskürtme

uçlar

ı

na ve bak

ı

r kontaklar

ı

na

dokunmay

ı

n. Bu parçalarla temas,

t

ı

kanma, mürekkeple ilgili baz

ı

sorunlar veya elektrik
ba

ğ

lant

ı

lar

ı

nda sorunlara neden

olabilir.

Uyar

ı

ifadesi; size veya ba

ş

kalar

ı

na

zarar gelebilece

ğ

ini belirtir. Örne

ğ

in:

Uyar

ı

Eski ve yeni yaz

ı

c

ı

kartu

ş

lar

ı

n

ı

çocuklar

ı

n

eri

ş

emeyece

ğ

i bir yerde saklay

ı

n.

Eri

ş

ilebilirlik

HP yaz

ı

c

ı

n

ı

z içerdi

ğ

i bir dizi özellik

sayesinde engelli kullan

ı

c

ı

lar taraf

ı

ndan

da kolayl

ı

kla kullan

ı

labilir.

Görme

Görme bozuklu

ğ

u olan veya zorlukla

görebilen kullan

ı

c

ı

lar Windows’un

eri

ş

ilebilirlik seçenekleri ve

i

ş

levlerinden yararlanarak yaz

ı

c

ı

yaz

ı

l

ı

m

ı

n

ı

kullanabilirler. Ayr

ı

ca ekran

okuyucular

ı

, Braille okuyucular ve sesi

metne dönü

ş

türme uygulamalar

ı

gibi

yard

ı

mc

ı

teknolojilerin ço

ğ

u da

desteklenmektedir. Renk körlü

ğ

ü olan

kullan

ı

c

ı

lar için, yaz

ı

l

ı

mda ve HP yaz

ı

c

ı

üzerinde kullan

ı

lan renkli dü

ğ

meler ile

sekmeler, uygun eylemi anlatan basit
metinlerle veya simge etiketleriyle
sunulmu

ş

tur.

Hareket

Hareket zorlu

ğ

u çeken kullan

ı

c

ı

lar,

yaz

ı

c

ı

yaz

ı

l

ı

m

ı

ndaki i

ş

levleri klavye

komutlar

ı

yoluyla kullanabilirler. Yaz

ı

l

ı

m

StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ve
MouseKeys gibi Windows eri

ş

ilebilirlik

seçeneklerini de desteklemektedir.
Yaz

ı

c

ı

kapaklar

ı

, dü

ğ

meleri, ka

ğ

ı

t

tepsileri ve ka

ğ

ı

t k

ı

lavuzlar

ı

, güçsüz ve

eri

ş

im zorlu

ğ

u çeken kullan

ı

c

ı

lar

taraf

ı

ndan da rahatl

ı

kla kullan

ı

labilir.

Destek

Bu ürünün eri

ş

ilebilirlik özellikleri ve

HP'nin ürün eri

ş

ilebilirli

ğ

i konusundaki

çal

ı

ş

malar

ı

na ili

ş

kin daha fazla bilgi için,

HP'nin

ş

u Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/accessibility

.

background image

İ